Tượng chịu nạn cỡ nhỏ TC57

Tượng chúa chịu nạn cao 12cm

Thánh giá cao 25cm

Chất liệu gỗ pơ mu