Nhà khách ở Ninh Bình

Tòa Thiên Chúa mã số NK19

Chất liệu gỗ pơ mu