Nhà khách ở Nha Trang

Tòa công giáo mã số NK18

Chất liệu gỗ dổi – sơn son thếp vàng