Nhà khách ở Hải Dương

8,500,000

Bàn thờ Chúa mã số NK09