Nhà khách ở Đà Nẵng

Bàn thờ Chúa mã số NK03

Chất liệu gỗ pơ mu