Bộ thánh giá nến cao bằng gỗ dổi sơn son thếp vàng

Danh mục: thánh giá nến cao