Tượng thánh giuse bế chúa, Đức mẹ ban ơn bằng đồng