Tượng Chúa Bằng Gỗ TG03

-Bộ 3 tượng:
Chúa thương xót 60cm
Ông thánh giuse 50 cm
Đức Mẹ Ban ơn 50cm

-Chất liệu: gỗ pơmu