Tượng chuộc tội TC55

Tượng chúa chuộc tội TC55

Chất liệu: bằng gỗ pơ mu