Tượng Chuộc Tội Bằng Gỗ Đỏ

Tượng chúa chuộc chịu nạn bằng gỗ đỏ

Kích thước cao 60cm