Tòa Thờ Gia Đình Công Giáo BT62

Tòa thờ Công Giáo BT62

Kích Thước: rộng 125cm – cao 155cm

Chất liệu: gỗ pơmu