Nhà khách ở Nghĩa Hưng Nam Định

Tòa công giáo mã số NK17

Chất liệu gỗ pơmu