Mẫu nhà khách NK17

Tòa công giáo mã số NK17

Chất liệu gỗ pơmu