Bộ tượng để bàn thờ bằng đồng TĐ08

Bộ tượng đúc bằng đồng mã số TĐ08

Tượng Chúa Giuse + Đức Mẹ cao 40cm

Tượng Chúa Giêsu cao 50cm